REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FAJERWERKITANIO.PL

§ 1

Sklep internetowy fajerwerkitanio.pl jest prowadzony przez: UBIQUE CONNEXIONS Aleksander Kita, ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin, NIP: 852 060 16 84.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Właścicielu – należy przez to rozumieć podmiot określony w § 1 powyżej;
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby korzystające ze sklepu internetowego fajerwerkitanio.pl, w szczególności dokonujące zakupu;
 3. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy fajerwerkitanio.pl.

§ 3

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, sposoby dostarczania Klientowi zamówionych towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży.

§ 4

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż materiałów pirotechnicznych, dopuszczonych do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polski, przeznaczonych wyłącznie do użytku cywilnego posiadających europejski znak bezpieczeństwa CE, a także innych materiałów sylwestrowych.

§ 5

Klientem uprawnionym zarówno do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania produktów, jak i do dokonywania zakupu w Sklepie, może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

§ 6

Przedstawione w Sklepie informacje i ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 7

Klient składając zamówienie, zobowiązany jest do podania swoich danych, jak również numeru telefonu i adresu e-mail, które będą wykorzystane jedynie do realizacji zamówienia i potwierdzenia pełnoletniości Klienta.

§ 8

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia.
 2. Zamówienia niepotwierdzone przez Klienta w ciągu 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, będą automatycznie anulowane.

§ 9

 1. Anulowanie złożonego przez Klienta zamówienia następuje w przypadku:
 1. jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości zamówienia,
 2. wątpliwości co do wieku i tożsamości Klienta,
 3. braku wystarczających danych umożliwiających realizację zamówienia,
 4. braku zamówionego produktu w asortymencie Sklepu.
 5. O anulowaniu zamówienia, Sklep zawiadamia niezwłocznie Klienta.

§ 10

 1. Do ceny produktów zostanie dodana cena wysyłki zamówienia do Klienta. O powyższym Klient zostanie powiadomiony w ostatnim etapie składania zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia, którego realizacja powoduje konieczność wysłania do Klienta dwóch lub więcej paczek, bądź paczkę, której wielkość powoduje powstanie kosztów wysyłki większych niż ustalonych wstępnie, Sklep uprawniony jest do obciążenia Klienta zwiększonymi kosztami wysyłki, o czym powiadamia niezwłocznie Klienta.

§ 11

 1. Klient uprawniony jest do wyboru następujących sposobów płatności:
 1. płatność za pobraniem,
 2. płatność przelewem na konto,
 3. płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Właściciela określonej w § 1.
 4. Klient zobowiązany jest do podania wyboru sposobu płatności przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, zamówienie zostanie wysłane do klienta w ciągu 2-5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, zamówienie zostanie wysłane do klienta w ciągu 2-5 dni roboczych od dnia wpływu ceny zamówienia na konto Właściciela.

§ 12

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a także zdarzeń wynikających ze strony podmiotu dokonującego transportu zamówienia.

§ 13

W przypadku, w którym po złożeniu zamówienia, okaże się, że Sklep nie dysponuje artykułem zamówionym przez klienta, Sklep powiadomi o powyższym fakcie Klienta, który będzie miał prawo do odstąpienia od umowy, bądź zmiany zamówienia na inny proponowany przez Sklep artykuł.

§ 14

W przypadku, gdy Klient otrzyma od podmiotu dokonującego transportu, zamówienie, którego paczka wskazuje na istotne uszkodzenia, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności osoby dostarczającej mu paczkę protokół szkody i poinformować o tym fakcie Właściciela.

§ 15

Właściciel uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu, która to zmiana stanie się skuteczna w terminie 7 dni od dnia umieszczenia regulaminu zawierającego zmiany na stronie Sklepu.